طلبه گرامی؛ لطفا هرگونه درخواست مساعدت مالی را صرفا از طریق لینک ذیل ثبت نمایید. توجه داشته باشید که صرفا درخواست های مساعدت مالی که از طریق این لینک ثبت شوند بعد از تامین اعتبار و بر اساس تاریخ ثبت، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

طلبه گرامی؛ لطفا هرگونه درخواست مساعدت مالی را صرفا از طریق لینک ذیل ثبت نمایید. توجه داشته باشید که صرفا درخواست های مساعدت مالی که از طریق این لینک ثبت شوند بعد از تامین اعتبار و بر اساس تاریخ ثبت، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.