توجه داشته باشید که صرفا درخواست های مساعدت مالی که از طریق لینک ذیل ثبت شوند بعد از تامین اعتبار و بر اساس تاریخ ثبت مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت

ثبت هرگونه درخواست مالی در غیر از این لینک
قابلیت رسیدگی و پیگیری ندارد

توجه داشته باشید که صرفا درخواست های مساعدت مالی که از طریق لینک ذیل ثبت شوند بعد از تامین اعتبار و بر اساس تاریخ ثبت مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت

ثبت هرگونه درخواست مالی در غیر از این لینک
قابلیت رسیدگی و پیگیری ندارد