طلبه گرامی به دلیل تقارن با پایان سال و عدم اعتبار جهت وام و مساعدت مالی، تا اطلاع ثانوی ثبت درخواست امکان پذیر نمی باشد.

طلبه گرامی به دلیل تقارن با پایان سال و عدم اعتبار جهت وام و مساعدت مالی، تا اطلاع ثانوی ثبت درخواست امکان پذیر نمی باشد.